Photograph
03475 Thuparama Dagoba Anuradhapura, Sri Lanka
© M. Simons